งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา

ประวัติความเป็นมา “กองทุนพัฒนานักศึกษา”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดแผนและนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และช่วยเหลืองานกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2558 เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1.เพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา
2.เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา
3.เพื่อช่วยเหลือนักศึกษากรณีที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีเหตุฉุกเฉิน
4.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญในการสนับสนุน “ทุนการศึกษา” ให้แก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และช่วยเหลือกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดอย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับโอกาสรับทุนการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่ดีขึ้น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ในทุกๆ ด้าน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นต่อๆ ไป

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นลักษณะทุนให้เปล่า ต่อเนื่อง จนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีเงื่อนไขผูกพันด้านผลการเรียนและความประพฤติ มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดอย่างชัดเจน

 คุณสมบัติของผู้รับทุน

1.เป็นนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้ทำผิดวินัยนักศึกษาหรือกฏหมาย
3.มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
4.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
5.ไม่ได้อยู่ในระหว่างได้รับทุนอื่นใด ยกเว้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
6.มีจิตอาสาช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของหมาวิทยาลัยและคณะอย่างสม่ำเสมอ