แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559

คำชี้แจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการให้บริการของคณะ/สำนักของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อเป็นข้อมูลนำไปใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และนำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ตามเจตนารมณ์ของ การปฏิรูประบบราชการต่อไป
  3. โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
  4. แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 ตอน ดังนี้
    • ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
    • ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในด้านต่าง ๆ
    • ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

เพศ

การศึกษา

คณะ

ชั้นปีที่ศึกษา

ภาคการศึกษา

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในด้านต่างๆ

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
2) รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร
3) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
4) กระบวนการการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
5) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น
2. อาจารย์ผู้สอน
1) ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา
2) การวางแผนและเตรียมการสอน
3) ความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้
4) ดำเนินการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา
5) การวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา
6) คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน
7) การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน
8) บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นอาจารย์
3. สื่อ / เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
1) ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน
2) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน
3) สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
4) การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า
4. สถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน
1) สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น
2) สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น เป็นต้น
3) ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน
5. การให้บริการด้านวิชาการ
1) ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด
2) ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
3) ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
4) ความเพียงพอของสื่ออุปกรณ์ที่ให้บริการของห้องสมุด
5) ความทันสมัยของสื่ออุปกรณ์ในห้องสมุด
6) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
7) ความเพียงพอของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ
8) ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
9) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
10) การให้คำแนะนำ/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
11) การให้บริการทางวิชาการ/การจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ/การจัดอบรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมและผู้เรียน
6. การให้บริการทั่วไป
1) การมีทุน/กองทุนสนับสนุนการศึกษา
2) การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา
3) การให้บริการด้านระบบงานทะเบียน
4) การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
5) การควบคุมการจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
6) การให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา
7) การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
8) ผลของการให้บริการโดยรวมของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 3 ข้อควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะ

โปรดคลิกเลือก "I'm not a robot" หรือ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" ก่อนคลิกส่งข้อมูล