รายงาน

เลือกข้อมูลที่ต้องการ

ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ
รวม 8474 100.00
ชาย 3810 44.96
หญิง 4664 55.04

2. นักศึกษาชั้นปีที่ศึกษา

ชั้นปีที่ศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ
รวม 8451 100.00
ชั้นปีที่ 1 2121 25.10
ชั้นปีที่ 2 1969 23.30
ชั้นปีที่ 3 1863 22.04
ชั้นปีที่ 4 หรือสูงกว่า 2498 29.56

3. คณะ หลักสูตร/สาขา

คณะ หลักสูตร/สาขา จำนวน (คน) ร้อยละ
รวม 8474 100.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 161 1.90
วิศวกรรมเครื่องกล 57 35.40
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 18.01
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 11.18
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 57 35.40
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 343 4.05
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 91 26.53
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 119 34.69
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 67 19.53
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 41 11.95
ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 25 7.29
คณะบริหารธุรกิจ 3162 37.31
การเงิน 161 5.09
การบัญชี 1683 53.23
การจัดการ 462 14.61
การตลาด 386 12.21
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 122 3.86
ระบบสารสนเทศ 267 8.44
ธุรกิจระหว่างประเทศ 81 2.56
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 508 5.99
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 55 10.83
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 334 65.75
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 118 23.23
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1920 22.66
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2 0.10
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ 24 1.25
วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 3 0.16
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 189 9.84
วิศวกรรมเครื่องกล 486 25.31
วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2 0.10
วิศวกรรมไฟฟ้า 391 20.36
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 1 0.05
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 47 2.45
วิศวกรรมโยธา 56 2.92
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 400 20.83
วิศวกรรมอุตสาหการ 163 8.49
เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 60 3.13
วิศวกรรมการบำรุงรักษา 26 1.35
คณะศิลปศาสตร์ 961 11.34
การท่องเที่ยว 320 33.30
การโรงแรม 366 38.09
ภาษาไทยประยุกต์ 33 3.43
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 241 25.08
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 23 0.27
สถาปัตยกรรม 12 52.17
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 8.70
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 9 39.13
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 36 0.42
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 5 13.89
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 7 19.44
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 7 19.44
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 17 47.22
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1360 16.05
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 28 2.06
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 87 6.40
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 165 12.13
อาหารและโภชนาการ 1022 75.15
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 58 4.26

ความพึงพอใจการบริการของมหาวิทยาลัย

การจัดบริการ ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย
รวม 4.35 มาก
1. การบริการด้านให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 4.39 มาก
1) มีหน่วยงานกลางจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ให้บริการ 4.36 0.73 มาก
2) อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำ 4.43 0.72 มาก
3) อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย 4.36 0.74 มาก
4) อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้คำปรึกษา และมีการติดตามผลของการให้คำปรึกษา 4.41 0.76 มาก
5) อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 4.43 0.72 มาก
6) มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล 4.36 0.72 มาก
7) ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 4.41 0.70 มาก
2. การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 4.32 มาก
1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ วิทยุ ของมหาวิทยาลัย 4.33 0.75 มาก
2) มีข้อมูลความเคลื่อนไหวอื่นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 4.33 0.77 มาก
3) การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 4.32 0.75 มาก
4) มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหล่งทุน 4.35 0.77 มาก
5) การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและแหล่งงาน 4.32 0.78 มาก
6) ความรวดเร็วและทันสมัยของการให้บริการข่าวสารข้อมูลต่างๆ 4.26 0.79 มาก
3. การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา 4.33 มาก
1) มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อม เพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา 4.32 0.75 มาก
2) ความหลากหลายของกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษา 4.27 0.75 มาก
3) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานมีความสอดคล้องวิชาชีพของนักศึกษา 4.35 0.74 มาก
4) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา 4.32 0.76 มาก
5) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาแข่งขัน/ประกวดทักษะ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการทำงานให้แก่นักศึกษา 4.39 0.75 มาก
6) มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน เช่น การเขียน Resume การกรอกใบสมัครการสัมภาษณ์งานการเตรียมเอกสารตลอดจนการปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อ การทำงานฯลฯ 4.28 0.75 มาก
7) การประชาสัมพันธ์และความสะดวกในการเข้าถึงกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่มหาวิทยาลัยจัด 4.30 0.76 มาก
8) ประโยชน์ที่สามารถใช้ได้จริงจากกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่มหาวิทยาลัยจัด เช่น การเขียน resume การกรอกใบสมัคร การสัมภาษณ์งาน การเตรียมเอกสาร การปรับปรุงบุคลิกภาพ ฯลฯ 4.39 0.73 มาก

ข้อควรปรับปรุง/เสนอแนะ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ข้อควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะ จำนวน (คน) ร้อยละ
รวม 474 100.00
n/a 442 93.25
- 14 2.95
ไม่มี 5 1.05
คืนเงินค่าเทอมไวๆหน่อยค่ะ 1 0.21
ไม่มีข้อเสนอเเนะ 1 0.21
กิจกรรมการประกวดมีค่ะแต่ไม่ทั่วถึงทุกคน เพราะอ.ก็จะเลือกแต่คนที่ตัวเองสนิทไป แต่ไม่ให้โอกาสคนที่มีความสามารถได้ลองไปค่ั 1 0.21
ให้อาจาร์ยรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาค่ะ อาจารย์บางคนดีมากๆในทุกเรื่อง 1 0.21
อยากเลือวิชาGEเองค่ะตามความสนใจของตัวบุคคลในส่วนตรงนี้รู้สึกว่ามหาลัยยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร 1 0.21
ควรปรับปรุงทุกอย่างค่ะ ขอบคุณค่ะ 1 0.21
ไม่มีค่ะ 1 0.21
โรงอาหารมีพื้นที่นั่งไม่เพียงพอ 1 0.21
ไม่ที 1 0.21
อยากให้ทางโรงเรียนเปลี่ยนชุดหมีเป็นช็อปเพราะสะดวกในการทำงานมากกว่า 1 0.21
ควรจะลดค่าเทอมช่วงโควิดเพราะไม่ได้ไปเรียนที่มอเลย ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านจ่ายเอง 1 0.21
อยากให้เปิดการให้บริการสนามกีฬาภายในมหาลัยตอนที่นักศึกษาสะดวกมากกว่า เนื่องจากสวัสดิการเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งแรกๆที่ควรให้บริการอย่างทั่วถึงเข้าถึงได้ทุกที่และเวลา 1 0.21
wqe 1 0.21