รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ