งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา

ทะเบียนการจัดทำใบรับรองทรานสคริปต์กิจกรรม

 

ภาระหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาและหน่วยงานในเรื่องต่อไปนี้
1. งานระบบทรานสคริปต์กิจกรรม
ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม http://activity.rmutp.ac.th เป็นระบบลงทะเบียน และตรวจสอบชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและรายละเอียดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ


ระบบ AT CODE (Activity Code) http://at.rmutp.ac.th เป็นระบบลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมด้วยตนเอง กรอกรหัสนักศึกษาและโค้ดกิจกรรมที่เข้าร่วม พร้อมรายงานผลการเข้าร่วมแบบ Real Time


ระบบ ARS (Activity Register System) ลงทะเบียนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการทำงาน เก็บชั่วโมงกิจกรรมแบบนับเวลาจริงด้วยการกรอกรหัสนักศึกษา และกดปุ่มเข้า เพื่อเริ่มนับเวลา และปุ่มออก เพื่อบันทึกข้อมูล


2. งานระบบสารสนเทศทุนการศึกษา
3. งานระบบสารสนเทศ RMUTP STAR
4. จัดทำ สร้างสรรค์ ดูแล พัฒนา ปรับปรุง เว็บไซด์และระบบสารสนเทศของงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
5. ประชุมงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
6. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
7. งานเครือข่ายด้านระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
8. งานกิจการพิเศษ ช่วยงานกิจการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สุขภาพอนามัย ความมั่นคงและประชาธิปไตย ยาเสพติดและสวัสดิภาพนักศึกษา ศาสนาและพัฒนาสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม กิจการนโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน สร้างเครือข่ายกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และสนับสนุนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยระบบที่ทันสมัยสู่ความเป็นเลิศ
9. ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ และดูแลรักษาครุภัณฑ์ของงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย