มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระบบรับสมัครขอรับคัดเลือกเป็นนักกีฬา
เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีสอบตรง ประเภทความสามารถทางกีฬาดีเด่น