มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระบบรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี
โดยวิธีสอบตรงประเภทนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี (โควตา)
 
 
 
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ TCAS 4 การรับตรงอิสระ
ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ
และโควตาความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรี หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
 
ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4-5 ปี
ทุนศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2564
 
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนะคร
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติทุนศิลปการเเสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2564