ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2563 เรื่องการจัดแข่งขันกีฬา ภายใต้บริบท Social Distancing