ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2563 เน้นการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงหลัก “ความจริง ถูกต้อง ยุติธรรม และประโยชน์ส่วนรวม”