รายนามผู้ที่รับทุนการศึกษา

ทุนพระราชทาน

ทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษาพระราชทานพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
นายทัตเทพจันทร์งามศิลปศาสตร์82,000
2
น.ส.พัชริดาแสงประกายเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์82,000
รวมทั้งสิ้น
164,000
ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
นายมนตรีบุตรสารวิศวกรรมศาสตร์8,000
2
น.ส.ชนิกานต์ตุ่มศิริเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน8,000
รวมทั้งสิ้น
16,000
ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
นายภูหมอกยักคะฮึมศิลปศาสตร์8,000
2
นายสุเมธรักสุจริตเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน13,000
รวมทั้งสิ้น
21,000
ทุนการศึกษาพระราชทานช่วยเหลือเด็กยากจน
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
น.ส.ทิพปภาฤทธิสนธิ์บริหารธุรกิจ20,000
2
นายธีรภัทร์มีสำแดงบริหารธุรกิจ20,000
รวมทั้งสิ้น
40,000

ทุนมูลนิธิ

ทุนภายนอก ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
น.ส.หัสยาปานฑผลินครุศาสตร์อุตสาหกรรม12,000
2
น.ส.ศศิวรรณผดาเดชเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน12,000
3
น.ส.ฌัชชาบุญหล้าครุศาสตร์อุตสาหกรรม12,000
4
นายกันพงศ์พัฒนจรัสวาณิชย์เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์12,000
5
นายก้องเกียรติจูฑะสุวรรณศิริเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์12,000
6
นายทศพรวิจักขณาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์12,000
7
น.ส.วรินยุพาทองใบเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์12,000
8
น.ส.กาญจนาพรปุญญะจินดาเลิศเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์12,000
9
น.ส.วราภรณ์พงศ์กล่ำครุศาสตร์อุตสาหกรรม12,000
10
น.ส.ยุพาภรณ์ทองอินทร์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม12,000
11
น.ส.กนกวรรณวรรณวงค์กาครุศาสตร์อุตสาหกรรม12,000
12
น.ส.ศิริธิดาฟักพานิชบริหารธุรกิจ12,000
รวมทั้งสิ้น
144000
ทุนการศึกษา มูลนิธิทาคาฮาชิ
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
น.ส.พรจรัสหุตานุกูลวิศวกรรมศาสตร์30,000
2
น.ส.ธัญญารัตน์จันทร์บุญณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี30,000
3
นายเกริกเกียรติพิมพ์ประชาวิศวกรรมศาสตร์30,000
4
น.ส.เบญญาภาพวงพิทักษ์กุลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี30,000
รวมทั้งสิ้น
120,000
ทุนการศึกษาโครงการ "ว่าที่ครูไทย"
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
น.ส.รชนีกรหมั่นมากครุศาสตร์อุตสาหกรรม26,000
รวมทั้งสิ้น
26,000
ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
นายปวิชนุกิจรัตน์ศิลปศาสตร์10,000
2
น.ส.กัญญาณัฐนึกมีเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์10,000
รวมทั้งสิ้น
20,000
ทุนการศึกษาเทสโก้
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
น.ส.วันวิสาศรีสมบัติสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ15,000
2
น.ส.สุดารัตน์ลิ้มกุสุมาวดีบริหารธุรกิจ15,000
รวมทั้งสิ้น
30,000
ทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
น.ส.วนิดาสวัสดีบริหารธุรกิจ40,000
2
นายนพายุหะชะชูอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ40,000
3
นายชานนท์มีอิ่มศิลปศาสตร์40,000
4
น.ส.รุ่งอรุณโคตรภัทร์อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ40,000
รวมทั้งสิ้น
160,000
ทุนการศึกษา สโมสรโรตารี่ กรุงเทพ
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
นายศักดิเทพชูรัตน์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม10,000
รวมทั้งสิ้น
10,000
ทุนการศึกษา มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
นายศุภกิจจิตเจริญวิศวกรรมศาสตร์15,000
2
น.ส.ธนัญญาเอกอมรอรุณบริหารธุรกิจ10,000
3
น.ส.อุษาชุ่มสูงเนินบริหารธุรกิจ10,000
รวมทั้งสิ้น
35,000
ทุนการศึกษามูลนิธิโรงปูนผู้หนึ่ง
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
น.ส.นิลาวรรณฉิมเชิดวิศวกรรมศาสตร์40,000
2
นายฉัตรตะวันพงษ์วันวิศวกรรมศาสตร์40,000
3
นายชัยมงคลเพ็งเต็มวิศวกรรมศาสตร์40,000
4
น.ส.ขนิษฐาปั้นสวยวิศวกรรมศาสตร์40,000
5
นายจักรีสุนเสียนวิศวกรรมศาสตร์40,000
6
น.ส.วนิดาแสนมงคลวิศวกรรมศาสตร์40,000
7
น.ส.จารุวรรณแดงอุบลวิศวกรรมศาสตร์40,000
8
นายภาณุวัฒน์ศรีสุวรรณบริหารธุรกิจ40,000
9
น.ส.นัยนาเพิ่มพิพัฒน์บริหารธุรกิจ40,000
10
น.ส.นพวรรณสวยเนตรทองบริหารธุรกิจ40,000
11
น.ส.รติวันต์เลี้ยงบุญญพันธ์บริหารธุรกิจ40,000
12
น.ส.ปิยนุชแหลมฉลาดบริหารธุรกิจ40,000
13
น.ส.มิ่งขวัญตรีภพอารักษ์บริหารธุรกิจ40,000
14
นายฐิติศักดิ์วงพินิจบริหารธุรกิจ40,000
15
นายสาธิตชุมกระโทกบริหารธุรกิจ40,000
รวมทั้งสิ้น
600,000
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโน๊ะโมะโต๊ะ
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
นายวันชัยแซ่เจี่ยวิศวกรรมศาสตร์30,000
2
นายศักดิ์ปัญญาวงศ์บัววิศวกรรมศาสตร์30,000
3
นายอภิสิทธิ์วงศ์จำปาวิศวกรรมศาสตร์30,000
รวมทั้งสิ้น
90,000

ทุนที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ทุนภายนอก ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
น.ส.หัสยาปานฑผลินครุศาสตร์อุตสาหกรรม12,000
2
น.ส.ศศิวรรณผดาเดชเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน12,000
3
น.ส.ฌัชชาบุญหล้าครุศาสตร์อุตสาหกรรม12,000
4
นายกันพงศ์พัฒนจรัสวาณิชย์เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์12,000
5
นายก้องเกียรติจูฑะสุวรรณศิริเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์12,000
6
นายทศพรวิจักขณาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์12,000
7
น.ส.วรินยุพาทองใบเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์12,000
8
น.ส.กาญจนาพรปุญญะจินดาเลิศเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์12,000
9
น.ส.วราภรณ์พงศ์กล่ำครุศาสตร์อุตสาหกรรม12,000
10
น.ส.ยุพาภรณ์ทองอินทร์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม12,000
11
น.ส.กนกวรรณวรรณวงค์กาครุศาสตร์อุตสาหกรรม12,000
12
น.ส.ศิริธิดาฟักพานิชบริหารธุรกิจ12,000
รวมทั้งสิ้น
144000
ทุนการศึกษา มูลนิธิทาคาฮาชิ
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
น.ส.พรจรัสหุตานุกูลวิศวกรรมศาสตร์30,000
2
น.ส.ธัญญารัตน์จันทร์บุญณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี30,000
3
นายเกริกเกียรติพิมพ์ประชาวิศวกรรมศาสตร์30,000
4
น.ส.เบญญาภาพวงพิทักษ์กุลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี30,000
รวมทั้งสิ้น
120,000
ทุนการศึกษาโครงการ "ว่าที่ครูไทย"
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
น.ส.รชนีกรหมั่นมากครุศาสตร์อุตสาหกรรม26,000
รวมทั้งสิ้น
26,000
ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
นายปวิชนุกิจรัตน์ศิลปศาสตร์10,000
2
น.ส.กัญญาณัฐนึกมีเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์10,000
รวมทั้งสิ้น
20,000
ทุนการศึกษาเทสโก้
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
น.ส.วันวิสาศรีสมบัติสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ15,000
2
น.ส.สุดารัตน์ลิ้มกุสุมาวดีบริหารธุรกิจ15,000
รวมทั้งสิ้น
30,000
ทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
น.ส.วนิดาสวัสดีบริหารธุรกิจ40,000
2
นายนพายุหะชะชูอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ40,000
3
นายชานนท์มีอิ่มศิลปศาสตร์40,000
4
น.ส.รุ่งอรุณโคตรภัทร์อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ40,000
รวมทั้งสิ้น
160,000
ทุนการศึกษา สโมสรโรตารี่ กรุงเทพ
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
นายศักดิเทพชูรัตน์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม10,000
รวมทั้งสิ้น
10,000
ทุนการศึกษา มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
นายศุภกิจจิตเจริญวิศวกรรมศาสตร์15,000
2
น.ส.ธนัญญาเอกอมรอรุณบริหารธุรกิจ10,000
3
น.ส.อุษาชุ่มสูงเนินบริหารธุรกิจ10,000
รวมทั้งสิ้น
35,000
ทุนการศึกษามูลนิธิโรงปูนผู้หนึ่ง
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
น.ส.นิลาวรรณฉิมเชิดวิศวกรรมศาสตร์40,000
2
นายฉัตรตะวันพงษ์วันวิศวกรรมศาสตร์40,000
3
นายชัยมงคลเพ็งเต็มวิศวกรรมศาสตร์40,000
4
น.ส.ขนิษฐาปั้นสวยวิศวกรรมศาสตร์40,000
5
นายจักรีสุนเสียนวิศวกรรมศาสตร์40,000
6
น.ส.วนิดาแสนมงคลวิศวกรรมศาสตร์40,000
7
น.ส.จารุวรรณแดงอุบลวิศวกรรมศาสตร์40,000
8
นายภาณุวัฒน์ศรีสุวรรณบริหารธุรกิจ40,000
9
น.ส.นัยนาเพิ่มพิพัฒน์บริหารธุรกิจ40,000
10
น.ส.นพวรรณสวยเนตรทองบริหารธุรกิจ40,000
11
น.ส.รติวันต์เลี้ยงบุญญพันธ์บริหารธุรกิจ40,000
12
น.ส.ปิยนุชแหลมฉลาดบริหารธุรกิจ40,000
13
น.ส.มิ่งขวัญตรีภพอารักษ์บริหารธุรกิจ40,000
14
นายฐิติศักดิ์วงพินิจบริหารธุรกิจ40,000
15
นายสาธิตชุมกระโทกบริหารธุรกิจ40,000
รวมทั้งสิ้น
600,000
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโน๊ะโมะโต๊ะ
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะจำนวนเงิน
1
นายวันชัยแซ่เจี่ยวิศวกรรมศาสตร์30,000
2
นายศักดิ์ปัญญาวงศ์บัววิศวกรรมศาสตร์30,000
3
นายอภิสิทธิ์วงศ์จำปาวิศวกรรมศาสตร์30,000
รวมทั้งสิ้น
90,000

ทุนจาก 9 คณะ

ทุนคณะในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ชื่อทุนการศึกษาจำนวนเงิน
1
นายจุติณัฐ์คุณอริยะวานิชNHK Spring (Thailand)20,000
2
นายธีระพลโพธิไชยหล้าNHK Spring (Thailand)20,000
3
นายคุณานนต์เทียนศิริฤกษ์NHK Spring (Thailand)20,000
4
นายวิชัยชัยดำรงค์ศรีกุลNHK Spring (Thailand)20,000
5
น.ส.อภิญญายิ้มสบายNHK Spring (Thailand)20,000
6
น.ส.อรณาแผนสมบูรณ์NHK Spring (Thailand)20,000
7
นายบุญมาสิงหาNHK Spring (Thailand)20,000
8
นายอาทิตย์ขาวรุ่งเรืองบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด20,000
9
นายธิติพัทธ์บริวาทสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ5,000
10
น.ส.รัตนพรโสภะถาสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ5,000
11
น.ส.นัฐมลเหรียงบำรุงสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ5,000
12
น.ส.สุวรรณาสูเจริญสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ5,000
13
น.ส.สุดารัตน์มาโยธสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ5,000
14
น.ส.ทัศสิกาศักดิ์เสือสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ5,000
รวมทั้งสิ้น
190,000
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลชื่อทุนการศึกษาจำนวนเงิน
1
นายอริสพยายามทุนพระราชทานสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้าฯ10,000
2
นายสิวานันท์ศรีทันทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์13,000
3
นายอิสรภาพพลเยี่ยมทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์20,000
4
น.ส.สุนิสามะลิฉ่ำทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์10,000
5
น.ส.ณิชารีย์มีทรัพย์มากทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์10,000
6
น.ส.กชกรโพธิ์สุขทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์10,000
7
นายโชคชัยเชียงแมนทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์5,000
8
น.ส.ปนัดดาขาวค้างพลูทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์5,000
9
น.ส.ณิชาภัทรจำเมืองทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์5,000
10
นายศิวดลวงษ์อุทรทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์500
11
น.ส.จิราวรรณจันทร์เสละทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์5,000
12
น.ส.ณภัทรถาวรวงษ์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์5,000
13
นายจัตุพรพัฒนานนท์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์5,000
14
น.ส.ณัฐติกานต์ทองสงฆ์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์5,000
15
น.ส.วิชุดาทนสีราชทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์5,000
16
นายสมศิลป์ทองเล็กทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์5,000
17
น.ส.นริศราตาดำทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์5,000
18
นายกิตติศักดิ์อุ่มสะเดาทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์5,000
19
น.ส.วลัยวรรณลาสุดทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์5,000
20
น.ส.เยาวเรศเสนาะเสียงทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์5,000
21
นายพัสกรอัศวไพฑูรย์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์10,000
22
น.ส.รัญชิดาแสงมานทุนศิริ-มงคล3,000
23
น.ส.เวทิดาฉายแก้วทุนศิริ-มงคล3,000
24
น.ส.สุกัญญาพรมภักดิ์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
25
นายรวิพลปั้นทรัพย์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
26
น.ส.สมจิตรสะใบทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์3,000
27
น.ส.อรัญญาคำภาทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์10,000
28
น.ส.นันทนาบางภูมิทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,500
29
นายสิชลสนธิสุวรรณทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,500
30
นายชาตินันท์สุขทองทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
31
น.ส.กุลพรพงษ์ไพรทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์3,000
32
น.ส.รินรดาอมทรทรพรพงศ์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์3,000
33
น.ส.จีรภัทร์แก้วอำไพทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์3,000
34
นายสุธีม่วงเทศทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
35
นายณัชพลอ่อนตาทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,500
36
น.ส.ไอศอรอ่ำอำญวนทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,500
37
น.ส.ชลาลัยคงสมุทรทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์3,000
38
นายวิทวัสเรียบร้อยทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
39
น.ส.พัชรีย์วีลย์ใจยอดทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
40
น.ส.จารุวรรณศรีชัยทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
41
น.ส.ธัญญลักษณ์แก้วกระจ่างทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
42
น.ส.คณิศรศรีสุขดีทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
43
น.ส.ภัทรานิษฐ์ไตรรุจิราวัฒน์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์3,000
44
น.ส.ดาราพรบัวดีทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
45
น.ส.ฐิติกาเครือคำทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
46
น.ส.นภัสสรทนุพงศ์ไพศาลทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
47
น.ส.อรัญญาคนชมทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
48
น.ส.นิสากรฝ่ายราษฎร์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
49
น.ส.ตรีทิพย์น่วมมานพทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
50
นายนราธรวัฒนากลางทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
51
น.ส.รุ่งนภาใจอุ่นทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
52
น.ส.ธนรัตน์คล้ายสวัสดิ์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
53
นายวีระกรรอดบุญทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์5,000
54
นายณัฐวุฒิพรหมณะทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์5,000
55
น.ส.พาณินีนันกลางทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์3,000
56
น.ส.มณีมณฑ์โกมลกนกทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์3,000
57
น.ส.ฐิณัฐฏาไทยบู่ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์3,000
58
น.ส.ศุจินธรทองอินทร์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์5,000
59
นายจักรพันธ์ศิลปประพันธ์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
60
นายอัครพลขุนไกรทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
61
นายฐีรวัฒน์มีเย็นทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
62
นายทนงทองสงวนทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
63
น.ส.สไบทิพย์พิบูลย์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
64
น.ส.จินตฬีร์ม่วงใจรักทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
65
น.ส.จารุวรรณศรีอพิมพ์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
66
น.ส.ปิยาพัชรหอมชงทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
67
นายศราวุธดาอ่ำทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
68
น.ส.นิรมลสิมมาทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
69
นายณัฐพลกิมอ่วมทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
70
น.ส.สมฤดีบานเย็นทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
71
น.ส.กัญวรรณอยู่คงทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
72
นายศุภสิทฐ์วราศิลป์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
73
นายการัณย์บางยับยิ่วทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
74
น.ส.วิลาวรรณปานสวยทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์4,000
75
นายรวิพลปั้นทรัพย์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
76
นายอนุรักษ์แสงพิทักษ์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
77
นายวัศพลไตรธนาวัฒน์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
78
น.ส.อริณญายางงามทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์3,000
79
น.ส.วรรณพรพูลเลิศทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์3,000
80
น.ส.ขนิษฐาวิเศษปัดสาทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
81
นายชาติชายสีลาพาทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
82
น.ส.อรญาบำรุงศิลป์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
83
น.ส.กัญจนาจิตใสทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
84
นายคุณาพรสุขสบายทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์10,000
85
นายชูศิลป์พงษ์จันทร์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
86
น.ส.สุพิชญาแซ่อั้งทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
87
น.ส.พอเพียงภูศิลาแทนทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
88
น.ส.ณัฐริกาผดุงวิโมกข์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
89
น.ส.อภิญญาประภารัตน์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
90
นายเดชบดินทร์กนิษฐาประเสริฐทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
91
น.ส.วรรณมณีสุขวิบูลย์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
92
นายสรวิชญ์อัครธิติศักดิ์ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
93
นายอภิสิทธิ์เดชวรรณทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
94
นายปิยะอิ่มศรีทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
95
น.ส.สุพิชญาสลับสมทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
96
นายประภัสพลไสยสุขทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์2,000
97
นายยุทธนาโทอรัญทุน Milgel Neverdie3,000
98
น.ส.สุจินตนาสมสวยทุน Milgel Neverdie3,000
99
น.ส.ลลิตานุขุนทดทุน Milgel Neverdie3,000
100
น.ส.อรัญญาคำภาทุน "คหวัฒนา"3,000
101
น.ส.สุกัญญาพรมภักดิ์ทุนการศึกษาวัดปากน้ำ10,000
102
น.ส.สุภาวดีแซ่หลายทุนการศึกษาวัดปากน้ำ10,000
รวมทั้งสิ้น
372,500
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ชื่อทุนการศึกษาจำนวนเงิน
1
น.ส.นภาพรโรจนฉวางกองทุนฯ พณิชยการพระนคร12,000
2
นายทรงธรรมพงษ์ตันกุลกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,500
3
นายฉัตรมณีคำศรีสุขกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,500
4
นายเตชทัตเอลกวัฒน์กองทุนฯ พณิชยการพระนคร14,000
5
นายศรศักดิ์นวลภักดิ์กองทุนฯ พณิชยการพระนคร10,000
6
นายวชิรธรโพธิ์กลางกองทุนฯ พณิชยการพระนคร10,000
7
น.ส.ปัญญาภรณ์บัวสังข์กองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
8
น.ส.ธัญชนกละงูกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
9
น.ส.นุชนาถดอนถวิลกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,500
10
น.ส.ชนิษฎาเตียศรีพัฒนสุขกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,500
11
น.ส.ธัญชนกพึ่งจันทร์กองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,500
12
น.ส.ธันย์ชนกวะทากองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,500
13
นายณัฐพงศ์ร่มโพธิ์ชีกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,500
14
น.ส.วราภรณ์แซ่เองกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,500
15
น.ส.ศกลวรรณนาควิจิตรกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
16
นายพรหมมินทร์กำลังรัมย์กองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
17
น.ส.สุจิตราเจ๊ะดอเราะห์กองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
18
น.ส.มัณฑนาเซี่ยงฉินกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
19
นายวีระชัยศรีจันจรากองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
20
น.ส.อนัญญาสุขเกษมกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
21
น.ส.พรอุมานิลเลื่อมกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
22
น.ส.เจนนิสาอัรปัญญาพาณิชย์กองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
23
น.ส.อรอุมาพงษ์โสภณกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
24
น.ส.เจนจิราอินทรักษากองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
25
นายชัยพรศรีตระกูลกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
26
น.ส.จุฑามาศพิมพากองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
27
นายคฑายุทธ์ใหญ่โตกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
28
น.ส.กาญจนาพันธรักษ์กองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
29
น.ส.ณภัทรชัยชนะกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
30
นายศศิวัฒน์แป้นคุ้มญาติกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
31
น.ส.ศิริญาวิชัยกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
32
น.ส.ณัฐวราภรณ์คำจันทร์วงค์กองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
33
น.ส.ภารดีศรีปุยบุตรกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
34
น.ส.ศุภิสราแซ่ลิ้มกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
35
น.ส.พรพรรณกาญป้องกันกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
36
นายชนะชัยหิมหอมกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
37
น.ส.กุลสตรีพรหมรัศมีกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
38
น.ส.วิมลรัตน์แก้วทัตกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
39
นายธนัตอุบลพูลผลกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
40
น.ส.มนัชพรปานดำกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
41
น.ส.สุภางพินธ์กิจประกอบกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
42
น.ส.ภรณ์ลดาบัวทองกองทุนฯ พณิชยการพระนคร6,000
43
น.ส.ณัฏฐิณิชาสุขจิตรกองทุนฯ พณิชยการพระนคร5,000
44
น.ส.พลอยพรรณคุณเมืองกองทุนฯ พณิชยการพระนคร5,000
45
นายชิณวัฒน์ประทุมพันธ์ทุน นายแพทย์อรุณ สวนศิลป์พงศ์ฯ20,000
รวมทั้งสิ้น
308,000
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ชื่อทุนการศึกษาจำนวนเงิน
1
นายสิริวัฒน์วงษ์ศรีทุนชมรมศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์5,000
2
น.ส.อารียาบุตรเทศทุนชมรมศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์5,000
3
น.ส.นภัสสรเพ็ชรรัตน์ทุนชมรมศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์5,000
4
นายพรสวัสดิ์ลาดประดิษฐ์ทุนชมรมศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์5,000
5
น.ส.อภิญญาสุขเมืองทุนการศึกษาวิทยเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์3,000
6
น.ส.ปรียานุชโพธิ์คำฉายผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์13,000
7
นายธีร์ธนัตถ์สิทธานุวัตรผศ.วาสนา ช้างม่วง5,000
8
นายอรรณพโรจน์สุธีอ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์5,000
9
น.ส.ศจีรัตน์โกศลดิลกผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ3,000
10
นายพีระพัฒน์เนานะมะบัติคุณศิริชัย ทหรานนท์20,000
11
น.ส.ปัถยานีศิริเวชอ.ฐิติมา พุทธบูชา และ อ.นฤพน ไพศาลตันติวง4,000
12
น.ส.กุลสตรีเกื้อหนุนคุณรัตนเวศ ถึกป่าย3,000
13
น.ส.อารีพรธรรมเที่ยงดร.นงนุช ศศิธร5,000
14
น.ส.กมลรัตน์ปุยสำลีคุณนริศา ศรีสันต์5,000
15
นายพัสกรพวงศรีคุณนริศา ศรีสันต์5,000
16
นายอรรถวัฒน์พรมายคุณภิรมย์ แก้วมณี5,000
17
น.ส.วิมลศิริเภาพายคุณภิรมย์ แก้วมณี5,000
18
นายบุรินทร์เบนอาซันคุณภิรมย์ แก้วมณี5,000
19
น.ส.อันดามันฤทธิ์สมานราษฎร์ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์13,000
20
น.ส.ศริริกัญญาภัคศิริโยธาอ.ชลธิชา สาริกานนท์ และ อ.เกษม มานะรุ่งวิทย์3,000
21
น.ส.เจนจิราคงเส้งอ.ไอรดา สุดสังข์ และ อ.สุจิตรา ชนันทวารี4,000
22
น.ส.อรพรรณมาเสงี่ยมคุณหลีย้ง โพธิตันติมงคล2,000
23
น.ส.ณัฐกานต์ช้างแก้วคุณวรารัตน์ เอี่ยมรุ่งพาณิชย์13,000
24
นายปราชญพนธ์ขบวนกล้าคุณวิรัช วงศ์ภักดี5,000
25
น.ส.อภัสนันท์ด่านเกลี้ยกล่อมดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น3,000
26
น.ส.กัลยานาคอ่อนน.ส.มัฒติกา มุกสิชาติ3,000
27
นายณัฐพลจันทร์แย้มคุณสมศักดิ์ หงษา12,000
28
นายภาสกรบุญรักษ์คุณสุรชัย, คุณบุญเลิศ และ คุณสัณณัฏฐ์9,000
29
น.ส.เมธาวีจันทพรึกกองทุนเฉลาทองทา พพ.รุ่น 250912,000
30
นายปราชญพนธ์ขบวนกล้านายแพทย์อรุณ และ ดร.สุมนา สวนศิลป์พงศ์20,000
รวมทั้งสิ้น
205,000
คณะบริหารธุรกิจ
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ชื่อทุนการศึกษาจำนวนเงิน
1
น.ส.สมฤทัยหลีหมาดกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
2
น.ส.อทิติยาภูคงกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร10,000
3
นายภัทรวัฒน์สุดเต้กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
4
นายธนกฤตก้องกฤษณะกุลกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
5
นายธีร์ดนัยสีพลไกรกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
6
น.ส.กัญธิมาสุขขำกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
7
น.ส.สุธัญญาโยธิบาลกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,500
8
น.ส.ชลิตาโพธิเทศกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร5,000
9
น.ส.อรวรรณประสิทธิ์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร10,000
10
น.ส.นฤพรพูนเพิ่มทวีทรัพย์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร10,000
11
น.ส.ศิริลักษณ์วะทากองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร10,000
12
น.ส.ธมนวรรณฮวดสกุลกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร10,000
13
น.ส.พัสสนดิสราพรกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร10,000
14
น.ส.ดวงกมลหงษ์ทองกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
15
นายฌาญพัธศ์ปานทองกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
16
น.ส.ระพีพรรณต่างขวาแสงกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
17
นายกีรติศักดิ์ระสอนกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
18
น.ส.มนสิชาราชสีห์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
19
น.ส.นนทนันท์พงษ์เสาร์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
20
น.ส.สุธาวีรัดรอดกิจกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
21
น.ส.เบญจพรเพ็ชรโตกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
22
น.ส.ณัฐมนต์ช่างหลอมกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร5,000
23
น.ส.ชไมพรสิงสีทากองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
24
น.ส.นาตาชามะตะระกากองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
25
น.ส.ณัฐริกาสุพรกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
26
น.ส.นันท์นภัสหนูคงกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
27
น.ส.นริศราอินทร์แก้วกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
28
น.ส.จามินตาเพิ่มพูนกาญจน์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
29
น.ส.นิตยาอบอุ่นกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
30
น.ส.ยุพินบุตรลักษณ์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
31
น.ส.จิราพาวงศ์หมอกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
32
นายณัฐดนัยเสธะรากองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
33
น.ส.นุชนาถขันตีกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร10,000
34
น.ส.สุดารัตน์ลิ้มกุสุมาวดีกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร10,000
35
น.ส.กุลนันทน์เกษมพันธุ์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร10,000
36
น.ส.ปรีณาพรรณเสริมรัมย์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร10,000
37
น.ส.รชตวรรณปราดเปรืองเวศกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร10,000
38
น.ส.บัณฑิตาปราสาททองกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
39
นายชาล์คลิสป้อมแก้วกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
40
น.ส.กมลชนกสุวรรณลาภากองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
41
น.ส.สิริธรพายตะคุกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
42
น.ส.ปรียานุชบุตรพระโรจน์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
43
น.ส.ปนัดดาขันสาครกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
44
นายณัฐวุฒิปันลากองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร10,000
45
น.ส.ปัจมาภรณ์แซ่โง้วกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร13,000
46
น.ส.ลลิตาสุนทรวัฒนพันธุ์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร5,000
47
นายศักดิ์พงศ์ไล้สุวรรณ์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร5,000
48
น.ส.กัณต์ฐเสนห์ลิ้มประชาศักกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
49
น.ส.นฤมลนุ่มเจริญกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
50
น.ส.กนกพรถมคำกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
51
นายรัฐกรณ์หรูวิจิตร์พงษ์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
52
นายวิรัตน์จำปีกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
53
น.ส.วริศราสุขสมบูรณ์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
54
น.ส.กัญกมลพรหมศรกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
55
นายสหพรรณม่วงมนตรีกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
56
น.ส.เจนจิราจำนงค์ภู้กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร13,000
57
น.ส.สมฤดีพงษ์สุวรรณ์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร13,000
58
น.ส.ปนัดดาสังฆะมาตย์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
59
น.ส.กรรวีจำปาทองกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
60
น.ส.ณัฐรัตน์ลิสีกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
61
น.ส.ขวัญตาสุทธิพงศ์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
62
น.ส.สุทธิดาเข็มเพ็ชร์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
63
นายวัชรินทร์นาคะเกษียรกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
64
น.ส.ศิริพรนาใจแก้วกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
65
น.ส.ใบเตยอัศววิไลกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
66
นายนันทพงศ์เหิมหักกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
67
น.ส.ธัญลักษณ์เนตรสกุลกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
68
นายเรืองศักดิ์คำภิรมย์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
69
นายศุภกรโพธิ์ทองกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
70
น.ส.ขวัญศิริแซ่ฮ้อกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
71
น.ส.กฤตยาวิไลประสิทธิพรกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
72
น.ส.นุสรากุลเครือช้างกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
73
น.ส.ศศลักษณ์ปวงสุขกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
74
นายนภดลบุตะกะกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
75
น.ส.วิภารัตน์ศรีสังข์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
76
นายประชารัฐพิชัยชมกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
77
น.ส.แก้วกัลยาเฉลิมนิธิกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
78
นายเทวราชสุขเกษมกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
79
น.ส.อริสาวุฒิอุดมกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
80
น.ส.ปณัฐสราสุขจิตรกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
81
นายภวัตเสนาะเสียงกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
82
นายพงศ์ภัคตรีประสิทธิกุลกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
83
น.ส.ฐิติมาอ้นเอียมกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
84
น.ส.รัตติกานต์ชาญศึกกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
85
น.ส.ภารดีอึงไพเราะกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
86
น.ส.จันทิมาพรีพรมกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร6,000
87
น.ส.จิรภัทร์คล่องวิถีกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
88
น.ส.โสภิดาน้อมเจริญกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
89
น.ส.ปิยาพรพงษ์กษัตริย์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
90
น.ส.บุษยามาศอัฐวงศ์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
91
น.ส.นันทิชาอ่อนน้อมกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
92
น.ส.สุนทรีสุขล้อมกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
93
น.ส.พัชราภรณ์สมสอนกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
94
น.ส.ทิพวรรณคำงามกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
95
นายธนกรปิติกุลธรรมกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
96
น.ส.จิตรลดางามเลิศกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
97
น.ส.พิชญ์นรีบุญศิริกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
98
น.ส.นวรัตน์มายะกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
99
น.ส.กชกรรอดวินิจกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
100
นายกันตินันท์บรรจงพินิจกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
101
น.ส.กัญญ์วราเย็นใจกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
102
นายจิตติภูมิชุติมารังสรรค์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
103
น.ส.ฐิติภาพืชพันธุ์กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
104
น.ส.เกสรน้อยกาญจนะกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
105
น.ส.ณัฐชยาบุนนาคกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
106
นายจิรวัฒน์ของสิริวัฒนกุลกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร12,000
รวมทั้งสิ้น
1,103,500
คณะศิลปศาตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ชื่อทุนการศึกษาจำนวนเงิน
1
นายจักรพงษ์พรมมาดีสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
2
นายวรพลจันทนาสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
3
นายกฤษฎาโบขุนทดสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร6,000
4
นายอัษฎายุธช้างทองสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร6,000
5
น.ส.มุขตารัมมะวุธสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
6
นายธนกฤตชิตจิตรวรรณสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
7
นายธิติพัฒน์แสงกาศสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
8
น.ส.ตะวันฉายกึกสูงเนินสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
9
น.ส.ณัฐกานต์บุณประกันภัยสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
10
นายอภิสิทธิ์พะวังคามสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
11
นายวีรศักดิ์ขุนประดิษฐสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
12
น.ส.กันธิมานางามสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
13
นายอัฐพลมูลนามสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
14
นายบุญญาเชษฐ์ทัศนาสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร4,000
15
น.ส.บัณฑิตากิจโรณีสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
16
น.ส.กัญญารักเอี่ยมอารมณ์สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
17
น.ส.พิยรัตน์เกศะรักษ์สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
18
นายภูธารไชยสมจิตรสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร13,000
19
นายณัฐพงษ์คัดทะจันทร์สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
20
น.ส.ยุพเรศผ่องโสภณสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
21
นายอัษฎายุธช้างทองสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
22
นายภูหมอกยักคะฮึมสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
23
น.ส.ทิพวรรณอำพรศรีสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
24
น.ส.นพรัตน์แน่นอุดรสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
25
นายธนรัตน์วิมูลชาติสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
26
นายพงศธรหวังมานะธรรมสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
27
น.ส.ปันชิตาสุดตังสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร6,000
28
น.ส.อรุณีหงษ์บุญสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร6,000
29
น.ส.จิตรติภัทราทองดีสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
30
นายจิตตากรสีเสียดสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
31
นายอัฐพลมูลนามสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
32
น.ส.ปิยะดาวรมิศร์สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
33
น.ส.ภัทรวรรณสมพงษ์สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร6,000
34
น.ส.วริศรากมลหัตถ์สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร6,000
35
น.ส.พรทิพย์ประสงค์รัตนกุลสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร6,000
36
น.ส.พิมภัสสรมุสิกะทัตสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
37
น.ส.พรภัสสรมุสิกะทัตสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
38
น.ส.เมธาวีร่มลำดวนสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
39
นายภัทรพลอุปวัฒน์สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
40
น.ส.ปนัดดารุจีวิริยะสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
41
นายภูเบศร์วังเย็นนิยมสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร6,000
42
นายสุจริตพงษ์น้อยโสภาสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร6,000
43
นายวสันต์นาสวนสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร6,000
44
นายวีรศักดิ์พรหมสวัสดิ์สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร6,000
45
นายธีรภัทร์ชลอชลสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร6,000
46
นายอภิรักษ์ดาวเรืองสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร6,000
47
นายอิสรภาพจารุวัฒน์สวัสดิ์สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร6,000
48
น.ส.มุขตารัมมะวุธสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
49
นายธนกฤตชิตจิตรวรรณสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
50
นายธิติพัฒน์แสงกาศสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
51
น.ส.ตะวันฉายกึกสูงเนินสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร5,000
52
น.ส.กันธิมานางามสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
53
นายรัชพลศรีสุขสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
54
นายพงศทรแก้วสุขสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
55
นายพงศกรแก้วสุขสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
56
นายนิรุชทิพโชติสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
57
น.ส.อติกานต์สุขประเสริฐสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
58
นายชนกันต์สมบูรณ์สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
59
น.ส.พรธีรายั่งยืนสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
60
น.ส.ณัฐกานต์บุณประกันภัยสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
61
นายอภิสิทธิ์พะวังคามสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
62
นายกฤษฎาโบขุนทดสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
63
นายอับดลมาเล็กทิ้งน้ำรอบสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
64
นายวีรศักิ์ขุนประดิษฐสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
65
นายจักรพงษ์พรมมาดีสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
66
นายวรพลจันทนาสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
67
นายอนุสรณ์มีแสวงสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร12,000
รวมทั้งสิ้น
594,000