Downloads

ประเภท
รายการ
หน่วยงาน
Download
เอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563งานกิจกรรมนักศึกษา
ประกาศเกณฑ์พิจารณาชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเภทกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2563งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
webรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
เอกสารประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีสอบตรง ประเภทนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) และประเภททุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563งานกีฬา
เอกสารประกาศ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรกรณีพิเศษ งานกีฬาพระนครเกมส์ ครั้งที่ 14งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
เอกสารประกาศ เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ. 2562งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
เอกสารประกาศ เรื่อง การแต่งกายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา
เอกสารประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์และมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2562งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารคู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษางานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา
เอกสารเกณฑ์การพิจารณาชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรกรณีพิเศษ งานกีฬาพระนครเกมส์ ครั้งที่ 13งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
เอกสารประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2561งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
icon_word
คู่มือคู่มือปฏิบัติงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
คู่มือกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือปฏิบัติงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
คู่มือFlowChart การปฏิบัติงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
เอกสารประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกลบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น
ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ
และโควตาความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรี ระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ
ระบบ TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
เอกสารงานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
icon_word
เอกสารประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์และมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์งานกิจกรรมนักศึกษา
icon_pdf
เอกสารขออนุมัติหลักการอนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรมด้านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
icon_pdf
เอกสารการเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ.2560งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
icon_pdf
เอกสารการเทียบโอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ.2560งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
icon_pdf
เอกสารชี้แจงแนวปฏิบัติการขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและชำระค่าธรรมเนียมงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
icon_pdf
เอกสารรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา (เพิ่มเติ่ม) พ.ศ.2560งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
icon_pdf
เอกสารแบบขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
icon_word
เอกสารแบบฟอร์มแผนกิจกรรมนักศึกษางานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
icon_word
เอกสารประกาศ เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2559งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
icon_pdf
เอกสารประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครงานกีฬา
icon_word
เอกสารระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๗งานกีฬา
icon_word
เอกสารแบบฟอร์มขอเวลาเรียน มทร.พระนครกองพัฒนานักศึกษา
icon_word
เอกสารแบบคำร้องขอตรวจสอบชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม (บุคคล)งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
icon_pdf
เอกสารแบบคำร้องขอตรวจสอบชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม (หมู่คณะ)งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
icon_pdf
เอกสารเกณฑ์การพิจารณาชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2559งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
icon_pdf
เอกสารเกณฑ์การพิจารณาชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรกรณีพิเศษ งานกีฬาพระนครเกมส์ ครั้งที่ 10งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
icon_pdf
เอกสารเกณฑ์การพิจารณาชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรกรณีพิเศษ งานกีฬาพระนครเกมส์ ครั้งที่ 11งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
icon_pdf
เอกสารแจ้งขยายเวลายื่นคำร้องขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Student Activity Transcript)งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
icon_word
เอกสารประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2559-2560งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
icon_pdf
เอกสารการจัดสรรจำนวนรายและวงเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
icon_word
เอกสารสรุปรายละเอียดเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์การประกันอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
icon_word
เอกสารประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทกิจกรรมดีเด่นงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
icon_word
เอกสารประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดีงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
icon_word
เอกสารประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
icon_word
เอกสารประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552นโยบายและแผน
icon_word
เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 (การกำหนดระดับตำแหน่ง)นโยบายและแผน
icon_word
เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 (แนวทางการกำหนดระดับตำแหน่ง)นโยบายและแผน
icon_word
เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 (เทคนิคการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน)นโยบายและแผน
icon_word
เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 (การเขียนประเมินค่างาน)นโยบายและแผน
icon_word
เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 (Workshop 1 การวิเคราะห์งานตามโครงสร้างหน่วยงาน)นโยบายและแผน
icon_word
เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 (Workshop 2 การวิเคราะห์ลักษณะงานของตำแหน่ง)นโยบายและแผน
icon_word
เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 (Workshop 3 การเขียนแบบประเมินค่างาน)นโยบายและแผน
icon_word
เอกสารปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เอกสารประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยงานบริหารงานทั่วไป
เอกสารประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ ประเภทและวิธีการในการจัดสวัสดิการสงเคราะห์(ฉบับที่2)กองบริหารงานบุคคล
เอกสารประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีสอบตรง ประเภทนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) และประเภททุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561งานกีฬา
เอกสารประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกลบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5 ปี)
ภาคปกติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2561
งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
เอกสารตารางการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2560
ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ และประเภทกิจกรรมดีเด่น
งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
เอกสารเกณฑ์การพิจารณาชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรกรณีพิเศษ งานกีฬาพระนครเกมส์ ครั้งที่ 12งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา
เอกสารปกวาระการประชุมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เอกสารแบบฟอร์มการยืนขออุทธรณ์งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา
เอกสารประกาศ เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนราชมงคลพระนคร และใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
เอกสารประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เอกสารประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)กองพัฒนานักศึกษา
เอกสารแบบขอรับเงินผ่านธนาคาร (กรณีช่วยเหลือนักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา