รายนามผู้บริจาค

ทุนพระราชทาน

ลำดับปีการศึกษารายนามผู้บริจาคจำนวนทุนยอดเงินบริจาค (บาท)ประเภท
1.2562ทุนสมเด็จโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร2164,000ทุนพระราชทาน
2.2562ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนฯ216,000ทุนพระราชทาน
3.2562ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ221,000ทุนพระราชทาน
4.2562ทุนพระราชทานช่วยเหลือเด็กยากจน240,000ทุนพระราชทาน
รวมทั้งหมด
8241,000

ทุนหน่วยงานภายนอก

ลำดับปีการศึกษารายนามผู้บริจาค        จำนวนทุนยอดเงินบริจาค (บาท)ประเภท
1.2562ทุนมูลนิธิทิสโก้12144,000ทุนหน่วยงานภายนอก
2.2562ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ4120,000ทุนหน่วยงานภายนอก
3.2562ทุนโครงการ “ว่าที่ครูไทย”126,000ทุนหน่วยงานภายนอก
4.2562ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)220,000ทุนหน่วยงานภายนอก
5.2562ทุนเทสโก้230,000ทุนหน่วยงานภายนอก
6.2562ทุนบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด4160,000ทุนหน่วยงานภายนอก
7.2562ทุน สโมสรโรตารี่ กรุงเทพ110,000ทุนหน่วยงานภายนอก
8.2562ทุน มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ335,000ทุนหน่วยงานภายนอก
9.2562ทุน มูลนิธิโรงปูนผู้หนึ่ง15600,000ทุนหน่วยงานภายนอก
10.2562ทุน มูลนิธิอายิโน๊ะโมะโต๊ะ390,000ทุนหน่วยงานภายนอก
11.2562ทุนนางกษมา ถีระแก้ว120,000ทุนบุคคลภายนอก
13.2562ทุนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1100,000ทุนหน่วยงานภายนอก
รวมทั้งหมด
491,355,000