งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นงานบริการที่มุ่งให้ความช่วยเหลือนักศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองและส่งเสริมคุณลักษณะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ตลอดจนรู้ถึงวิธีการปรับตัว ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยเป็นงานบริการเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษา งานบริการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา งานบริการสารสนเทศการศึกษาและอาชีพ งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา งานบริการวิชาการและอบรมพัฒนา งานบริการจัดหางานเพื่อเสริมประสบการณ์อาชีพโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีลักษณะที่พึงประสงค์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีหน้าทีดำเนินงานเกี่ยวกับ งานแนะแนวการศึกษา งานบริการการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา งานบริการสารสนเทศการศึกษาและอาชีพ งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา งานบริการวิชาการและอบรมพัฒนา งานบริการจัดหางานเพื่อเสริมประสบการณ์อาชีพ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพแบ่งงานหลักๆ ออกเป็น 2 ด้านคือ

  1. งานบริการนักศึกษา ได้แก่ งานแนะแนวการศึกษา งานบริการการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา
    งานบริการสารสนเทศการศึกษาและอาชีพ งานบริการจัดหางานเพื่อเสริมประสบการณ์อาชีพ
    งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษาและสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมทร.พระนคร
  2. งานพัฒนานักศึกษา ได้แก่ งานบริการวิชาการและอบรมพัฒนา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รับผิดชอบจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตเพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ
บริการสารสนเทศนักศึกษาบริการให้คำปรึกษา
บริการให้คำปรึกษา(Counseling Service) บริการให้คำปรึกษา(Counseling Service)
Rmutpcounselingservice
02-665-3777 ต่อ 6051, 6964

การให้บริการด้านข้อมูล

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปี 2563
คู่มือนักศึกษา มทร.พระนคร คู่มือนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.พระนคร ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
บริการจัดหางาน RMUTP JOB RMUTP JOB