ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับทีมกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร สร้างชื่อเสียงทำสถิติคะแนนได้ดีเยี่ยม คว้ารางวัลในการแข่งขัน MSU Ballroom Dance Night Party 2019

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายกองพัฒนานักศึกษา โดย ผจก.ทีมลีลาศ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นำทีมกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการฝึกประสบการณ์ลีลาศเพื่อสังคมและการแข่งขัน เพื่อสร้างเครือข่ายและเชื่อมความสัมพันธ์อันดี โดยชมรมลีลาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วิทยาเขตขามเรียง)

สำหรับการแข่งขันจัดขึ้นทั้งหมดจำนวน 42 รายการ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 100 คู่ ทีมกีฬาลีลาศฯ ได้นักกีฬาจาก 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 5 คู่ ผลการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้

1.นายธนรัตน์ วิมูลชาติ และ นางสาวดารัณมีสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในรุ่น Single Dance จังหวะ Jive

2.นายภูริทัต ศรีจันทึก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ นางสาวทอฝัน จันดาวิชา คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 6 ในรุ่น Single Dance จังหวะ Jive

3.นายภาสพงษ์ อยู่สวัสดิ์ และ นางสาวฐิติภา พืชพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 7 ในรุ่น Single Dance จังหวะ Jive

4.นายสัญภิชาติ วงศรีวอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ นางสาวสุนทรี สุขล้อม คณะบริหารธุรกิจ เข้ารอบ Semi Final ในรุ่น Single Dance จังหวะ Cha Cha Cha

5.นายอติกร ทะปะภา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ นางสาวนันทิชา อ่อนน้อม คณะบริหารธุรกิจ เข้ารอบ Semi Final ในรุ่น Single Dance จังหวะ Rumba

อนึ่ง ทีมกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร ยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ศิษย์เก่า หรือผู้ที่มีความประสงค์เป็นผู้สน้บสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รองเท้าแข่งขัน ชุดแข่งขัน อุปกรณ์ทำผม-แต่งหน้า สถานที่เรียนและฝึกซ้อม การสนับสนุนทุนการแข่งขันในสนามต่างๆ หรือติดต่อการแสดงลีลาศในโอกาสต่างๆ โปรดติดต่อ ผจก.ทีมฯ 0957419288

ที่มา : ทีมกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร