เกี่ยวกับงานสวัสดิการ

 

 

 

1.กองทุนพัฒนานักศึกษา

 • คัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนในแต่ละประเภท
 • พิจารณาสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น งานกิจการนักศึกษานักศึกษากรณีได้รับความเดือดร้อน และกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
 • จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา เช่น ขอมติที่ประชมเห็นชอบในเรื่องต่างๆ รายงานผลการคัดเลือกทุน หรือผลการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ ฯลฯ
 • บันทึกฐานข้อมูลทุนการศึกษา

 

 

 

2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

 • ประสานงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการ การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เกี่ยวกับการจัดสรรจำนวนเงินทุน
 • บันทึกฐานข้อมูลกองทุน กยศ. และ กรอ.
 • รายงานสถานภาพการจัดการศึกษา (University Profile) ร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดส่งข้อมูลที่จำเป็นให้กับกองทุนและธนาคารตามที่ร้องขอ
 • รวบรวมหลักฐานประกอบการกู้ส่งกองทุนฯ ศึกษา พฤติกรรมของนักศึกษา ที่กู้เงินเรียน สภาพจิตใจ สังคม ผลกระทบด้านการเรียน กรณีมีหนี้ภาระผูกพันอนาคต สภาพครอบครัว กับนักศึกษาที่ไม่กู้เงิน
 • คลิ๊กเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ กยศ.
 • คลิ๊กเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ กรอ.

 

 

 

3. ทุนการศึกษาภายนอก

 • ประสานงานแหล่งทุนใหม่ เพื่อเป็นทุนให้นักศึกษาทั้งทุนแบบให้เปล่าและทุนที่ต้องชดใช้
 • เก็บประวัติการได้รับทุนทุกประเภทของนักศึกษา
 • ดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลทุนในระบบ ทุนการศึกษา มทร.พระนคร
 • ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนในกรณีการให้ทุนแบบมีเงื่อนไข
 • จัดทำรายงานผลการศึกษาให้แก่หน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษา

 


 

 

4. งานบริการด้านการทหาร

 • การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ
 • การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)
 • การขอผ่อนผันการระดมพลหรือความพรั่งพร้อมในการเรียกพล
 • การจัดทำเอกสารให้กับนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
 • เก็บรวบรวมสถิติของนักศึกษาที่ทำการขอผ่อนผันฯ
 • คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่อนผันทหาร 👦 👦 👦

 

 

5. การปฐมพยาบาล

 • ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ป่วย
 • จัดหาแพทย์หรือ พยาบาลมาให้บริการตรวจรักษา พร้อมทั้งบริการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ตามการรักษา
 • ควบคุมดูแลการใช้ยาและดำเนินการจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้มีใช้อย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา
 • ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านร่างกายและจิตใจในด้านต่าง ๆ สร้างเสริมกำลังใจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • เผยแพร่ความรู้ด้านสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพและอนามัย
 • จัดทำระเบียนประวัตินักศึกษาและบุคลากรที่มาใช้บริการ
 • คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดการให้บริการของห้องพยาบาล 👩‍⚕️ 👩‍⚕️ 👩‍⚕️

 

 

 

6. การประกันภัยอุบัติเหตุ

 • จัดหาบริษัทผู้รับทำประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาให้ตรงตามรายละเอียดเงื่อนไข
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกัน ดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ
 • จัดทำเอกสาร ชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษารับทราบกรณีเกิดอุบัติเหตุโดยประสานงานกับคณะหรือหน่วยงานในสังกัด
 • จัดทำสถิติการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
 • คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด ประกันภัยอุบัติเหตุ ปี 2563 😘 😘 😘

 

 

 

7. การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

 • จัดหาสถานพยาบาลเพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
 • ติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาล ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก
 • จัดทำเอกสาร ชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษารับทราบโดยประสานงานกับคณะหรือหน่วยงานในสังกัด
 • จัดทำสถิติการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

 


 

 

8. การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น


 

 

9. หอพักนักศึกษา

 

 

 

10. งานสำรวจความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของนักศึกษามีการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย ได้แก่

 • จัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
 • ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 • จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
 • ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งผลไปตามความคาดหวังของนักศึกษา