ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสา มทร.พระนคร ร่วมกับงานกีฬา และกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในโครงการ “เหลือ – ขอ” เพื่อเปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอม

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสา มทร.พระนคร ร่วมกับงานกีฬา และกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในโครงการ “เหลือ – ขอ” เพื่อเปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอม

ในการนี้ ผศ.ดร.ก้องเกียรติ์ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการส่งมอบของบริจาคให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น พร้อมด้วย นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย ผอ.กองสื่อสารองค์การ นางสาวมัลลิกา วีระสัย ผอ.กองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา ร่วมถ่ายภาพและนำสิ่งของส่งมอบของรอบแรกในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณโถงเอนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยนำกล่องรับบริจาคกระจายไปยังทั้ง 4 ศูนย์ ทั้งนี้ เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีจิตสาธารณะเสียสละ และรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลให้ท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ ขอขอบพระคุณ

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสา มทร.พระนคร กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์