ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร จัดสัมภาษณ์ “ทุนราชมงคลพระนคร” ประจำปี 2562

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ เป็นประธานในการสัมภาษณ์ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี “ทุนราชมงคลพระนคร” พร้อมด้วย สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวมัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางสาวขนิษฐา สุริยะ หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และมีจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมกับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย หรือสังคม อย่างสม่ำเสมอ จำนวน ๑๓ ทุน เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง Learning Space 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

เครดิตภาพ : กองสื่อสารองค์การ
ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร