ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE วชิราวุธวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช มอบหมายให้ นางสาวสโรชา หัตถกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้แทน มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุม ” เตรียมความพร้อมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER (TO BE NUMBER FRIEND CORNER) เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร