ห้องพยาบาล

 Untitled-1

 

ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และบริการยา เฉพาะโรคปัจจุบัน ที่สามารถบำบัดได้ด้วย ยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งไม่ใช่การรักษาที่เกินอำนาจและหน้าที่พยาบาล  ให้การปฐมพยาบาล อุบัติเหตุ เบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือทำแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อย ในกรณีที่ป่วยมากหรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและนำส่งโรงพยาบาล ร่วมมือกับหน่วยแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาปีละ 1 ครั้ง บริการข่าวสาร เอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แก่ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาแนะนำสุขภาพ หรือปัญหาอาการเจ็บป่วยแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาป้องกันการระบาดของโรคตามฤดูกาล เปิดให้บริการที่ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ และศูนย์เทเวศร์  มีพยาบาลประจำ