สหกิจศึกษา

นักศึกษา-สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยมีการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบบ และมีประสิทธิภาพ โดยสหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน ที่เข้าร่วมจัดสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเสนองานให้กับนักศึกษาล่วงหน้า และนักศึกษาได้เลือกปฏิบัติงานตามวิชาชีพที่ศึกษา เป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  การฝึกวิชาชีพเป็นระบบการศึกษาที่นักศึกษาต้องออกไปฝึกงานวิชาชีพที่ศึกษาในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมงโดยมีการติดตามประเมินผล และรวมถึง “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู”

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา

 1. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ โดยผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตรวม ตามหลักสูตรการศึกษานั้นและมีเวลาการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
 2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีหรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาก่อนลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา
 3. ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ในสาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด
 4. ไม่เป็นโรคทีเป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติงานในสถานประกอบการนั้น

การเรียนวิชาสหกิจศึกษานักศึกษาต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการในตำแหน่งตามที่สาขาวิชาเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา โดยมีที่ปรึกษาในสถานประกอบการเป็นผู้ให้คำแนะนำและประเมินผลการปฏิบัติงาน
 2. ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทุกประการในระหว่างปฏิบัติงาน
 3. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ
 4. ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามที่สถานประกอบการกำหนด และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นได้

นักศึกษาที่มีงานประจำซึ่งตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษา และปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้มีสิทธิเทียบโอนผลการเรียนผลการเรียนวิชาสหกิจศึกษาจากประสบการณ์การทำงาน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน

กรณีนักศึกษาที่มีงานประจำแต่ไม่สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ตามวรรคหนึ่งให้ลงทะเบียนเรียนวิชาชีพเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แทนวิชาสหกิจศึกษาจึงจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เมื่อประกาศผลการคัดเลือกจากสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาทุกคนต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้น จะเลื่อนการไปปฏิบัติงานไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย นักศึกษาสามารถขอเลื่อนการปฏิบัติงานได้ โดยต้องยื่นคำร้องผ่านอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจำสาขาวิชา เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจำคณะพิจารณาอนุมัติ

การประเมินผลวิชาสหกิจศึกษาให้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” โดยผู้ที่ “ผ่าน” ต้องมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ และคะแนนแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ

นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของมหาวิทยาลัย ต้องลงทะเบียนวิชาการฝึกงานวิชาชีพ และวิชาชีพเลือกอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แทนวิชาสหกิจศึกษาจึงจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

คณะอาจขอตัวนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนครบกำหนดระยะเวลาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจำคณะในกรณีดังนี้

 1. นักศึกษากระทำความผิดวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนักศึกษา หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัย
 2. นักศึกษาได้รับมอบหมายงานไม่เหมาะสม และไม่สามารถหางานตรงตามสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการเดิมได้
 3. สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดยไม่ใช่ความผิดของนักศึกษา
 4. มีเหตุจำเป็นอื่นที่คณะเห็นชอบให้นักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด

การขอตัวนักศึกษากลับให้อาจารย์นิเทศพิจารณาให้นักศึกษามีสิทธิได้รับการประเมินผลรายวิชา โดยเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจำคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือให้คณะดำเนินการหาสถานประกอบการใหม่ โดยนับระยะเวลาที่ปฎิบัติงานมาแล้วรวมกับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการใหม่

นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาการฝึกงานวิชาชีพให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนและปฏิบัติตามข้อกำหนด

กรณีนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนวิชาการฝึกงานวิชาชีพหรือไม่ผ่านการประเมินให้ลงทะเบียนเรียนวิชาชีพเลือก 3 หน่วยกิต แทนวิชาการฝึกงานวิชาชีพจึงจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ และปฎิบัติตามข้อกำหนด

นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาการฝึกประสบกาณณ์วิชาชีพครู ต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ำกว่า “ค” หรือ “C” ในระดับปริญญาตรี หรือไม่ต่ำกว่า “ข” หรือ “B” ในระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร