ระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา (Transcirpt Activity)

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่ : คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Transcirpt Activity)

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Student Activity Transcirpt)
: แบบขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร(Student Activity Transcirpt)