ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

วานนี้ (15 สิงหาคม 2560) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานโครงการ To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One (To Be Number One Friend Corner) พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

นการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้แทนถวายแจกันดอกไม้ผ้าประดิษฐ์จากผ้า ฝีมือนักศึกษา พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา โดยนำนักศึกษาจากทั้ง 9 คณะ จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมช่วงเช้า เป็นกิจกรรมพี่สอนน้อง จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย 1)ฐานการแสดง 2)ฐานการเต้น 3)ฐานการร้องเพลง 4)ฐานการฝึกการเป็นพิธีกร และกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตของนักเรียน-นักศึกษา ในสังกัดเขตดุสิต กิจกรรมดังกล่าว มทร.พระนคร ได้ส่งนักร้องเข้าร่วมขับบทเพลงระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน 6 คน ร่วมขับร้องทั้งสิ้น จำนวน 3 เพลง นักร้องฝ่ายหญิงขับร้องในบทเพลง “ร่มโพธิ์ทอง” นักร้องฝ่ายชายขับร้องในบทเพลง “พระราชบิดา” และขับร้องหมู่ในบทเพลง “ลำนำคำพ่อสอน”

กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นการแสดงมินิคอนเสิร์ตศิลปินดารา และ To Be Number One IDOL การเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ และพิธีการต่างๆ เวลา 19.00 น. ทรงเปิดป้ายชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ To Be Number One ของเขตดุสิต พระราชทานเข็มฯ และพระราชทานเงินเข้ามูลนิธิ ทรงพระราชทานคำปรึกษาสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น และแก่สมาชิกโครงการ To Be Number One ขอวเขตดุสิต และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมส่งเสด็จ พร้อมกันนี้ได้ถวายของที่ระลึกเป็นแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ฝีมือนักศึกษา สนับสนุนโดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร

ชมรม To Be Number One มีต้นกำเนิดจากการที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-25 ปี จำนวนกว่า 20 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือ และรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นพร้อมปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักว่า การที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดได้ มิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว ด้วยการดำเนินการ 3 ข้อใหญ่ๆ ได้แก่ 1) การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน 3) การพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือ อีกทั้งจัดให้มีโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บริการรับเข้าบำบัดรักษาในสถานบริการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นบริการสำหรับสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่เสพหรือติดยา และมีความประสงค์จะรักษาตัวเพื่อให้หายและเลิกเสพอย่างถาวร ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณงานดังกล่าวด้วย

อนึ่ง สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมการประกวด MV ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อรณรงค์แคมเปญในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยได้รับประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประจำทุกปี

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา และงานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ถ่ายภาพ : นายณัฐศิษฏ์ เดชาวัฒนะพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน