ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร ผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ทุกมิติ ส่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานระบบเทคโนโลยี อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านงานกิจการนักศึกษา ของ สกอ. มั่นใจสร้างเครือข่าย 30 มหาวิทยาลัย หลังรับตำแหน่งประธานรุ่น นบน.3

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 3 (นบน.3)” โครงการฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ระยะ รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 วัน ดังนี้

✓ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 สร้างฐานความรู้ด้านกิจการนักศึกษา เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่กิจการนักศึกษา ยุค Thailand 4.0 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ และดูงานมหาวิทยาลัยต้นแบบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

✓ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฏาคม 2560 ศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

✓ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 วิเคราะห์&สังเคราะห์ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอต่อผู้บริหาร สกอ. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ สกอ. เป็นประธานเปิดงาน เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย 5 ชุดวิชาสำคัญ ได้แก่ • ชุดวิชาที่ 1 บริบทการจัดการศึกษาและการพัฒนานิสิตนักศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลก • ชุดวิชาที่ 2 แนวคิด วิสัยทัศน์ของนักศึกษายุคใหม่ กับมุมมองเพื่อการบริหารกิจการนักศึกษา • ชุดวิชาที่ 3 การพัฒนาวิสัยทัศน์การบริหารกิจการนักศึกษา และการศึกษาดูงาน • ชุดวิชาที่ 4 ทักษะการบริหารงานกิจการนักศึกษา • ชุดวิชาที่ 5 สรุปประสบการณ์และการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหาร

อนึ่ง โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา จัดมาแล้ว 2 รุ่น และครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 ผลิตผู้บริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษาของประเทศไทย มาแล้วกว่า 120 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจ สมรรถนะ ความสามารถบริหารงาน เพื่อวางแนวทาง ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านกิจการนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตสู่สถานประกอบการ และยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ.2560 – 2564) อีกทั้งยังสามารถวางแนวทางความต้องการของประเทศไทย จากแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) รวมถึงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นำไปสู่ความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมการจัดการศึกษาที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหน่วยงานและสถานประกอบการในอนาคต

“ขอขอบคุณท่านอธิการบดี ที่สนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา กว่า 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศในครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับแนวคิดจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อาทิ จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เชียงใหม่ พระจอมเกล้า บูรพา พะเยา กลุ่มราชมงคล กลุ่มราชภัฏ และกลุ่มวิทยาลัยเฉพาะทาง วิทยาลัยชุมชน เป็นต้น โดย ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานรุ่น นับเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคตต่อไป” ผศ.ยุทธภูมิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

หน้าแรก