ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับ ทปอ. เตรียมรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 “รอบที่ 1 ยื่นเฉพาะพอร์ตฟอริโอ้” ไฟเขียวเปิดรับสมัครช้างเผือก โควตา&ทุนนักกีฬา โควตาศิลปะการแสดงและดนตรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบนโยบายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เตรียมดูแลเรื่องโควตานักกีฬา และโควตาศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและขยายโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปะการแสดงหรือดนตรี ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ ผู้มีความสามารถเด่นชัดในด้านกีฬา ศิลปะการแสดงหรือดนตรี ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ทั้งยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าประสงค์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่งและมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3 เรื่องการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มาตรการสนับสนุนนักศึกษาเก่งพิเศษ (Premium Students)

สำหรับ นักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เปิดรับกีฬา วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล เทนนิส ฟุตซอล ลีลาศ บาสเกตบอล กรีฑา เซปักตะกร้อ ว่ายน้ำ เปตอง วอลเลย์บอลชายหาด เทควันโด ยูโด แบตมินตัน หมากกระดาน หรือกีฬาอื่นๆ สามารถกรอกใบสมัครนักกีฬาออนไลน์ได้ที่ http://std.rmutp.ac.th/sport_main/

ส่วนนักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการแสดงเปิดรับด้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ นาฏศิลป์ร่วมสมัย หรือศิลปะการแสดงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี เปิดรับ ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล ดนตรีไทยประยุกต์ ดนตรีไทยร่วมสมัย ขับร้องเพลงไทย ขับร้องเพลงไทยเดิมหรือสากล หรือสาขาวิชาดนตรีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถกรอกใบสมัครด้านศิลปะการแสดงและดนตรี ออนไลน์ได้ที่

ระบบรับสมัครขอคัดเลือกเป็นนักศึกษาโควตา ด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี

***ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6053 สายด่วน! 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : #งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษา #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรียบเรียงโดย งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา