ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ เครือข่าย 8 สถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ เครือข่าย 8 สถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
,สถาบันการบินพลเรือน, ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ดำเนินโครงการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา : เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โครงการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมลงฐานกิจกรรมฝึกปฏิบัติเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่
1.ฐานคนรักษ์แม่ธรณี เรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การปลูกพืชคลุมผิวดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้น
2.ฐานคนมีน้ำยา เรียนรู้การทำน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3.ฐานคนรักสุขภาพ เรียนรู้การมีสุขภาพดีแบบพอเพียง
4.ฐานแปรรูป เรียนรู้การทำยาหม่อง ยาหม่องน้ำ พิมเสนน้ำ จากสมุนไพรพื้นบ้าน

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
#RMUTPTEAM
#เครือข่าย 8 สถาบัน
#เรียนรู้ศาสตร์พระราชา