ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จัดกิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่” ณ CATC Convention Hall อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จัดกิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่” ณ CATC Convention Hall อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน
กลุ่มเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยเทคโนลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และเผยแพร่งานศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมถึงการละเล่นพื้นบ้าน อันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป โดยในงานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงเช้า เป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การทำกระทงทอง การทำขนมผกากรอง การทำน้ำสมุนไพร การทำอุบะหน้าช้าง และการทำบุหงาสด ส่วนกิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ได้แก่ การแข่งขันปาดินน้ำมัน การแข่งขันทอยเส้น การแข่งขันวิ่งว่าว และการแข่งขันแล่นเรือลม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ร่วมกับ สถาบันการบินพลเรือน และมหาวิทยาลัยเทคโนลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา โดยวิทยากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาศิษย์เก่าจากโครงการเพชรราชมงคลพระนคร

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
#RMUTPTEAM
#เครือข่าย 8 สถาบัน
#งานศิลปะและวัฒนธรรมไทย