ผลการดำเนินงานโครงการปี 2564

ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2564

จากข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2564 (คณะที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมสามารถนำเสนอผลการดำเนินการไปใช้ตอบ SAR ได้)

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา

งานกีฬา