ผลการดำเนินงานโครงการปี 2562

ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2562

จากข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2562 (คณะที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมสามารถนำเสนอผลการดำเนินการไปใช้ตอบ SAR ได้)

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานกีฬา