ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2558

จากข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2558 (คณะที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมสามารถนำเสนอผลการดำเนินการไปใช้ตอบ SAR ได้)

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานกีฬา