ผลการดำเนินงานโครงการปี 2563

ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2563

จากข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2563(คณะที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมสามารถนำเสนอผลการดำเนินการไปใช้ตอบ SAR ได้)

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานกีฬา

งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา