ปีการศึกษา 2560

banner-การจัดการความรู้-KM

การจัดการความรู้ KM 2560

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
    ประจำปีงบประมาณ 2560
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายจัดการความรู้ในกองพัฒนานักศึกษา
    ประจำปีงบประมาณ 2560
  3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย
  4. แผนที่3 / แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
  5. ทะเบียนความรู้  ประจำปี 2560
  6. ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 บันทึกการเล่าเรื่อง

เรื่องที่ 1  การเขียนวาระการและรายงานการประชุม
เรื่องที 2  บทบาทของการศึกษาไทย ยุค Thailand 4.0
เรื่องที่ 3  การเขียนประเมินค่างาน
เรื่องที่ 4  อิเล็คโทรนิคกับกีฬาเพื่อความก้าวหน้า
เรื่องที่ 5  หลักการทรงงานของพ่อ สู่การดำเนินงานพัฒนานักศึกษา
เรื่องที่ 6  บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์
               (วข.วังไกลกังวล)

เรื่องที่ 7 นักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 3