ปีการศึกษา 2559

banner-การจัดการความรู้-KM

การจัดการความรู้ KM 2559

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
    ประจำปีงบประมาณ 2559
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายจัดการความรู้ในกองพัฒนานักศึกษา
    ประจำปีงบประมาณ 2559
  3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย
  4. แผนที่3 / แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

 บันทึกการเล่าเรื่อง

เรื่องที่ 1    การประกวดแผนนำเสนอแนวคิด “ธรรมาภิบาลกับงานกิจกรรมนักศึกษา”
เรื่องที 2    การทำแบนเนอร์(Banner)ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมนักศึกษา
เรื่องที่ 3    การเขียนคู่มือการทำโครงการ
เรื่องที่ 4    หลักสูตรพัฒนาบุคลากรกลุ่มบุคคลออทิสติกในระดับอุดมศึกษา
เรื่องที่ 5    ไข้เลือดออกโรคใกล้ตัวที่ควรระวัง
เรื่องที่ 6    งานกิจการนักศึกษากับการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
เรื่องที่ 7    การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน
เรื่องที่ 8    Slow Life คืออะไร เทรนด์ชีวิตนี้ทำไมฮิตจัง
เรื่องที่ 9    การศึกษากับตาบอดสี
เรื่องที่ 10  ไวรัสซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย
เรื่องที่ 11  กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ 12  การตรวจพัสดุประจำปีของคณะกรรมการตรวจพัสดุประจำปี