กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา” เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ซึ่งต่อมาได้มี “พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532″ โดยออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตราที่ 6 และมาตราที่ 7 ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานการปฏิบัติงาน ให้แก่ คณะและวิทยาเขตในสังกัด เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา

ต่อมาในปี 2550 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศไว้ โดยแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 5 หน่วยงาน โดย “กองพัฒนานักศึกษา” เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

ปัจจุบันมีบุคลากรในหน่วยงาน ประกอบด้วย

  • ข้าราชการ 3 คน
  • พนักงานมหาวิทยาลัย 13 คน
  • ลูกจ้างประจำ 1 คน
  • พนักงานราชการ 1 คน
  • ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน
  • รวม 22 คน

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์นักศึกษา  มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพสู่สากล

ปรัชญา

คุณธรรมเด่น เป็นนักปฏิบัติ สันทัดเทคโนโลยี มีมนุษย์สัมพันธ์

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากล และสามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม