ประจำปีการศึกษา 2564

 

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดการความรู้ KM 2564

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายและมาตรการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
4.แผนการจัดการความรู้ แผ่นที่ 3
5.คลังความรู้/ทะเบียนความรู้ ประจำปี 2564
6.บันทึกเรื่องเล่า/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้