ประจำปีการศึกษา 2562

 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดการความรู้ KM 2562

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562
2. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กองพัฒนานักศึกษา
4. แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
5. ทะเบียนความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 
6. แบบประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
7. ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2562


บันทึกการเล่าเรื่อง

เรื่องที่ 1 การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เรื่องที่ 2 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์         

เรื่องที่ 3 ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (AT Code)

เรื่องที่ 4  การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

เรื่องที่ 5  การรู้จักและป้องกันฝุ่นละออง PM 2.

เรื่องที่ 6 การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา มทร.พระนคร

เรื่องที่ 7 ดูดี…ด้วยการปรับตัว

เรื่องที่ 8 มารู้จักกับหน่วยการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกัน (ตอน1)

เรื่องที่ 9 วิธีการออกแบบโบรชัวร์ แผ่นพับด้วยโปรแกรม PowerPoint