ประจำปีการศึกษา 2561


การจัดการความรู้ KM 2561

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2561
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายจัดการความรู้ในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
  3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย
  4. แผนที่ 3 /แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
  5. ทะเบียนความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561
  6. ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2561

บันทึกการเล่าเรื่อง

เรื่องที่ 1 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สู่การปฏิบัติ

เรื่องที่ 2 การใช้โปรแกรม spss ในการวิเคราะห์ผลสรุปการจัดทำโครงการ

รื่องที่ 3 โรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น

เรื่องที่ 4 วิทยาศาสตร์กับกีฬา

เรื่องที่5 วิธีฝังฟอนต์ในไฟล์เอกสาร Microsoft Word เพื่อไม่ให้ฟอนต์เพี้ยน

เรื่องที่6 การนำกระบวนการ PDCA มาใช้ในการดำเนินงานโครงการ

เรื่องที่7 งานระบบทรานสคริปต์กิจกรรม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต