ปฏิทินกิจกรรม 2561-2562

ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับที่

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ


1.

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

กศว.

 

2.

สิ้นสุดกรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 (เวลา 12.00 น.)

 

 

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานสวัสดิการ กพศ.

และคณะ

 

เริ่มต้นคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562  (เริ่ม 1 มิ.ย. 62 ถึงวันที่     1 มิ.ย. 63)

 

 

 

 

 

3.

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี

วันพุธที่ 18 –  วันพฤหัสบดีที่ 20  มิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานสวัสดิการ กพศ.

และคณะ

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ (รอบที่5) และระดับ ปวช          

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

4.

ประชุมสมัยสามัญสภานักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562    

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ กพศ.

5.

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์         

วันจันทร์ที่ 24 – วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ กพศ.

6.

งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
(ระบบภาวะการ
มีงานทำของบัณฑิต)

  1. สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

* จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

  2.
สำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต

* จำนวนนายจ้างที่ตอบแบบสำรวจจะต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.ของจำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ

 

 

บัณฑิตปีการศึกษา 2561

มิถุนายน 2562 เมษายน 2563

 

 

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว ฯ กพศ.  และคณะ

 

 

 

 

 

7.

 

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา(ภาพรวมมหาวิทยาลัย)
ประจำปีการศึกษา 2562


วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
รอบ1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

 

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว ฯ กพศ.

 

รอบ2

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 

8.

กิจกรรมจิตอาสาให้เลือดให้ชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 150 – 200 คน

วันจันทร์ที่
1 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์

 

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว ฯ กพศ.

9.

การรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

เดือนตุลาคม 2561-

เดือนมิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบ

 งานกีฬา กพศ.

และคณะ

10.

การให้ทุนนักกีฬา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  – ทุน 100% สำหรับนักกีฬาที่มีผลงานระดับทีมชาติ กีฬาแห่งชาติ และเยาวชนแห่งชาติ เป็นต้น

  – ทุนจากการสร้างผลงานได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย และกีฬา 9 ราชมงคล

เดือนมิถุนายน 2562

และ เดือนพฤศจิกายน 2562

ผู้รับผิดชอบ
งานกีฬา กพศ.

และคณะ

11.

กิจกรรมราชมงคลสืบสานพระพุทธศาสนาถวาย    เทียนพรรษา ณ วัดเบจมบพิตรดุสิตวนาราม
ราชวรวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ
กศว.

12.

พิธีไหว้ครู และงานเปิดโลกกิจกรรม
ประจำปีการศึกษา 2562
(ภาพรวมมหาวิทยาลัย)         

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ กพศ.

13.

กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
และวันสำคัญ   ของชาติ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่28 กรกฎาคม 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ
กศว.

14.

พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง    


วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ กพศ.

15.

งานสำรวจสารเสพติดในสถานศึกษา เทอม 1

เดือนกรกฎาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานศักยภาพ ฯ กพศ.

16.

รับสมัครและเก็บตัวผู้เข้าร่วมประกวด
RMUTP FRESHMEN BOY & GIRL 2019

เดือนกรกฎาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ กพศ.

17.

กิจกรรมวันรพีรำลึก

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

กศว.

18.

กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒธรรม
และวันสำคัญ    ของชาติ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

กศว.

19.

พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิม  พระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

 

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ กพศ.

20.

งานตรวจวินัยบัณฑิต          

วันศุกร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 23  สิงหาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานศักยภาพ ฯ กพศ.

21.

โครงการแนะแนวการศึกษา

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันจันทร์ที่ 19 –วันอังคารที่ 20 สิงหาคม
2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันพฤหัสบดีที่29 –วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม
2562

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว ฯ กพศ.

22.

รับสมัครทุนการศึกษา
กองทุนพัฒนานักศึกษา     มทร. พระนคร

 

เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานสวัสดิการ ฯ กพศ. และคณะ

23.

เบิกงบประมาณค่ากิจกรรมนักศึกษา
ครั้งที่ 1
 ปีการศึกษา 2562   

เดือนสิงหาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ กพศ.

24.

ประกวด RMUTP FRESHMEN BOY & GIRL 2019           

เดือนสิงหาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ กพศ.

25.

สอบปลายภาคการศึกษาที่
1ประจำปีการศึกษา 2562               

วันจันทร์ที่
7 – วันอาทิตย์ที่ 13
ตุลาคม 2562

ปฏิทินการศึกษา
 ปีการศึกษา 2562

26.

วันปิยมหาราช

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ กพศ.

27.

งานสำรวจสารเสพติดในสถานศึกษา เทอม 2     

เดือนธันวาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานศักยภาพ ฯ กพศ.

28.

อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน

วิทยากรโดย
บ.ท็อปกัน จำกัด

วันปัจฉิมนิเทศของคณะ

เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2563

 

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว ฯ กพศ. ประสานไปยังงาน     แนะแนวฯ ของคณะ

29.

งานบริการให้คำปรึกษา

 

 ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว ฯ กพศ.
และคณะ

 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562

 

กิจกรรม

 

ระยะเวลาดำเนินการ

 

 

ผู้รับผิดชอบ

คณะจัดส่งรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
(รอบแรก) ถึง กพศ
.

มิถุนายน – ตุลาคม

2561

คณะ

คณะจัดส่งรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
(รอบสอง) ถึง กพศ
.

ตุลาคม – ธันวาคม

2561

คณะ

นักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย (SAR)

มกราคม มีนาคม

2562

งานสวัสดิการ
กพศ.

และคณะ

สิ้นสุดกรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 (เวลา 12.00 น.)

1 มิ.ย. 61 – 1 มิ.ย. 62

งานสวัสดิการ
กพศ.

และคณะ

เริ่มต้นคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 (เริ่ม 1 มิ.ย. 62 ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 63)

1 มิ.ย. 62 – 1 มิ.ย. 63

งานสวัสดิการ
กพศ.

และคณะ

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับปริญญาตรี

18 – 20 มิ.ย. 62

งานสวัสดิการ
กพศ.

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ
(รอบที่5 ) และระดับ ปวช.

6 ก.ค. 62

งานสวัสดิการ
กพศ.

รับสมัครทุนการศึกษา
กองทุนพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

สิงหาคม – กันยายน

2562

งานสวัสดิการ
กพศ.

และคณะ

 

  

ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

กิจกรรม

 

ระยะเวลา

 

ผู้รับผิดชอบ

ปีการศึกษา 2561

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ทุกคณะตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมด้วยตนเอง

ก่อนยื่นคำร้องในแต่ละช่วง

นักศึกษา

http://activity.rmutp.ac.th
หรือ Application Study life

 

 

ดำเนินการซ่อมเสริมกิจกรรม

ก่อนยื่นคำร้องในแต่ละช่วง

คณะ

ยื่นคำร้องช่วงที่
1 ภาคการศึกษาที่ 1

25 พ.ค. – 25 มิ.ย. 61 (1 เดือน)

คณะ

คณะส่งเอกสารคำร้องฯ
มายัง กพศ. ดำเนินการออกใบรับรองฯ

1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 61 (3 เดือน)

งานระบบฯ
กพศ.

ตามลำดับคณะที่จัดส่งมาหรือตามรอบที่นักศึกษาแจ้งจบ

 

 

ยื่นคำร้องช่วงที่
2 ภาคการศึกษาที่ 2

12 ต.ค. – 11 พ.ย. 61 (1 เดือน)

คณะ

คณะส่งเอกสารคำร้องฯ
มายัง กพศ. ดำเนินการออกใบรับรองฯ

1 พ.ย. – 31 ม.ค. 61 (3 เดือน)

งานระบบฯ
กพศ.

ตามลำดับคณะที่จัดส่งมาหรือตามรอบที่นักศึกษาแจ้งจบ

 

 

ยื่นคำร้องช่วงที่
3 ภาคฤดูร้อน

18 ก.พ. – 18 มี.ค. 62 (1 เดือน)

คณะ

คณะส่งเอกสารคำร้องฯ
มายัง กพศ. ดำเนินการออกใบรับรองฯ

1 มี.ค. – 31 พ.ค. 62 (3 เดือน)

งานระบบฯ
กพศ.

ตามลำดับคณะที่จัดส่งมาหรือตามรอบที่นักศึกษาแจ้งจบ

 

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

รับผิดชอบ

ปีการศึกษา 2562

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ทุกคณะตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมด้วยตนเอง

ก่อนยื่นคำร้องในแต่ละช่วง

นักศึกษา

http://activity.rmutp.ac.th
หรือ Application Study life 

 

 

ดำเนินการซ่อมเสริมกิจกรรม

ก่อนยื่นคำร้องในแต่ละช่วง

คณะ

ยื่นคำร้องช่วงที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

24 พ.ค. – 23 มิ.ย. 62 (1 เดือน)

คณะ

คณะส่งเอกสารคำร้องฯ
มายัง กพศ. ดำเนินการออกใบรับรองฯ

1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 62 (3 เดือน)

งานระบบฯ
กพศ.

ตามลำดับคณะที่จัดส่งมาหรือตามรอบที่นักศึกษาแจ้งจบ

 

 

ยื่นคำร้องช่วงที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

11 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 (1 เดือน)

คณะ

คณะส่งเอกสารคำร้องฯ
มายัง กพศ. ดำเนินการออกใบรับรองฯ

1 พ.ย. – 31 ม.ค. 62 (3 เดือน)

งานระบบฯ
กพศ.

ตามลำดับคณะที่จัดส่งมาหรือตามรอบที่นักศึกษาแจ้งจบ

 

 

ยื่นคำร้องช่วงที่ 3 ภาคฤดูร้อน

16 – 28 ก.พ. 62 (1 เดือน)

คณะ

คณะส่งเอกสารคำร้องฯ
มายัง กพศ. ดำเนินการออกใบรับรองฯ

1 มี.ค. – 31 พ.ค. 63 (3 เดือน)

งานระบบฯ
กพศ.

ตามลำดับคณะที่จัดส่งมาหรือตามรอบที่นักศึกษาแจ้งจบ