ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหารงานบริหารทั่วไปงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานกีฬางานกิจกรรมนักศึกษางานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา
000ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
อธิการบดี
004ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
(ศูนย์พระนครเหนือและเทเวศร์)
9นางสาวมัลลิกา วีระสัย
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
                                   
16นางสาวสิริพร พุ่มไสว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป)
%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%8cนางกรองจิตต์ มูฮัมหมัด
พนักงานธุรการ
(งานบริหารทั่วไป)
%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5นายอัศนพล กิตติรัตนาโชติ
นักวิชาการศึกษา
(งานบริหารทั่วไป)
                                   
%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5นางสาวรพิพรรณ ค้ำจุน
นักวิชาการศึกษา
(งานบริหารทั่วไป)
07นางสาวขนิษฐา สุริยะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา)
08นางสาวสโรชา หัตถกรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(งานสวัสดิการนักศึกษาและการบริการ)
08นางสาวทัศวรรณ อู้ย้ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(งานสวัสดิการนักศึกษาและการบริการ)
                                  
%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%81%e0%b8%b201นางสาวอพิมภกา พันธุ์โสทก
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
(รักษาการหัวหน้างาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)
                                      
10นางสาวธนัชชนม์ รุ่งฤทธิ์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
(งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)
04นายไตรวุฒิ วุฒิสอน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)
13นายนเรศ ภูคะฮาต
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(หัวหน้างานกีฬา)
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a302นางสาวระพีพร ทองปน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(งานกีฬา)
img_1090นางสาวลักษณาพร เจริญแพ่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(พนักงานราชการ)
(งานกีฬา)
%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b2-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96นางสาวอังคณา วงรถ
นักวิชาการศึกษา
(งานกีฬา)
                                   
17นายธีรพล ชมชื่น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา)
4182นายชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(งานกิจกรรมนักศึกษา)
                                               
img_7380-2นายธีรนัย ดีฤทธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(งานกิจกรรมนักศึกษา)
img_7373-2นางสาววันทนา ครุฑจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(งานกิจกรรมนักศึกษา)
นางสาวพลอยวรรณ <br />
 คุ้มภัยนางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย
นักวิชาการศึกษา
(งานกิจกรรมนักศึกษา)
18นางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา)
11นางสาวมนสิการ ชัยวิบูลย์ผล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา)
img_7389นางสาวณัฐพร ผาติวทย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา)