ติดต่อเรา

กองพัฒนานักศึกษา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 399 ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2665-3777 ต่อ 6051, 6053 โทรสาร : 0-2281-4693
ดูหมายเลขโทรศัพท์ภายในได้ที่ ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

Facebook: www.facebook.com/dsd.rmutp

แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร