ตัวอย่างเอกสารใช้สำหรับการตรวจประเมิน (SAR)

แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

1. แผนปฏิบัติราชการ 58 (กพศ.)
2. แผนงานประจำปี 2557 (งานกิจกรรม)

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557


รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย

รายงานผลการประเมินตนเอง (KPI) ระดับสำนักงานอธิการบดี