งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
        – ขยายเวลาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน
        – การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
           ประจำปีการศึกษา 2561

        – แนวปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในการเสนอชื่อนักศึกษา
        – หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน
        – แบบประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
        – ขั้นตอนการจัดทำคะแนน