งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
        – ขยายเวลาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน
        – การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
           ประจำปีการศึกษา 2561

        – แนวปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในการเสนอชื่อนักศึกษา
        – หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน
        – แบบประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
        – ขั้นตอนการจัดทำคะแนน

การประกวดออกแบบชุดกีฬา มทร.พระนคร RMUTP Sportswear Design Contest หัวข้อ “ก้าวสู่อัตลักษณ์ มทร.พระนคร: RMUTP Identity Next Step”
        – รายละเอียดโครงการ