งานกิจกรรมนักศึกษา

สภานักศึกษา

ทำเนียบประธานสภานักศึกษา

แผนการดำเนินงานกิจกรรม
Download แบบฟอร์มต่างๆ
รายงานผลการดำเนินโครงการ
ช่องทางการติดต่อร้องเรียน

เลือกคำนำหน้านาม
ข้อมูลเป็นความลับเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเป็นความลับเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
เลือกคณะที่ตนเองสังกัด
ใช้อีเมลมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ข้อมูลเป็นความลับเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
หากมีมากกว่า 1 เรื่อง กรุณาใส่หมายเลขหน้าเรื่อง เช่น 1.เวลาในการเข้าออกมหาวิทยาลัย ...

คณะกรรมการสภานักศึกษา

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561

องค์การนักศึกษา

ทำเนียบองค์การนักศึกษา
แผนการดำเนินงานกิจกรรม
Download แบบฟอร์มต่างๆ
รายงานผลการดำเนินโครงการ

ชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา

รายชื่อชมรมในสังกัดฯ
แผนการดำเนินงาน
Download แบบฟอร์มต่างๆ
รายงานผลการดำเนินโครงการ

RMUTP Activity Society

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ประจำเดือน กันยายน 2563
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ว่าด้วยงานกิจกรรมนักศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยงานกิจกรรมนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องกำหนดอัตราเงินบำรุง องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีาชมงคลพระนคร เรื่อง การรับ - จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา