ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 9-11 มิถุนายน และวันที่ 3 กรกฎาคม 2564)

งดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 9-11 มิถุนายน และวันที่ 3 กรกฎาคม 2564)

ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เรื่อง มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน