ปี 2557

ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2557

จากข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2557 (คณะที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมสามารถนำเสนอผลการดำเนินการไปใช้ตอบ SAR ได้)

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

งานกีฬา

ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2557 (คณะที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมสามารถนำเสนอผลการดำเนินการไปใช้ตอบ SAR ได้)

 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

งานกีฬา