ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2560

จากข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2560 (คณะที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมสามารถนำเสนอผลการดำเนินการไปใช้ตอบ SAR ได้)

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา

งานกีฬา