ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2559

จากข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2559 (คณะที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมสามารถนำเสนอผลการดำเนินการไปใช้ตอบ SAR ได้)

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานกีฬา

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา