ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาเพิ่ม!! สำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ!! ขยายเพิ่มเวลาสำหรับบัณฑิต มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2562

ขอความร่วมมือบัณฑิต มทร.พระนคร ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของนายจ้าง สามารถเข้าระบบตอบแบบสอบถามฯได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2564

  1. บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำได้ที่ : http://job.rmutp.ac.th
  2. ผู้จ้างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ได้ที่ : http://job.rmutp.ac.th/employer

หากเข้าระบบไม่ได้สามารถสอบถามมาได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6051 หรือ 6964