ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2562 และพิธีปิดการแข่งขันวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

สอบถามเพิ่มเติมตารางการแข่งขันกีฬาได้ที่ : งานกีฬา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6963

#พระนครเกมส์ #RMUTP

คณะเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงรวม
1. บริหารธุรกิจ55717
2. ศิลปศาสตร์52411
3. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์46818
4. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน3148
5. วิศวกรรมศาสตร์2125
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี224
7. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม11
8. อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น11
9. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 22

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562