การบริการเทคโนโลยี

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิค (Macintosh) จำนวนมากกว่า 400 เครื่องประจำอยู่ตามศูนย์ต่าง ๆ เวลาเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 18.30 น.

ภาวะการมีงานทำ2
บริการเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อำนวยความสะดวกการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลความเร็วสูงเชื่อมต่อกับห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ คณะ สำนักทะเบียน สำนักงานบริหาร และหอพักนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมเต็มพื้นที่ทุกคณะ ให้บริการ Internet ได้อย่างทั่วถึง ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเพื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย ทั้งเครื่อง Macintosh และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบบริการ e-Mail สำหรับนักศึกษา, Webhosting (ระบบบริการเว็บไซต์สำหรับนักศึกษา) , SSL-VPN,  KM Blog สำหรับนักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้เชื่อมต่อกับระบบการเรียนการสอนออนไลน์   ระบบบริการทรัพยากรสารสนเทศ  ระบบวิดีโอสื่อการสอน  และให้บริการฟรีสำหรับ software ที่จำเป็นในการเรียนการสอนอีกด้วย รวมทั้งมีคอมพิวเตอร์จอภาพระบบสัมผัสสำหรับบริการงานทะเบียนนักศึกษาติดตั้งอยู่ทุกคณะ

นักศึกษาที่ต้องการใช้บริการสารสนเทศสามารถทำการลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ เพื่อรับ RMUTP PASSPORT  โดยลงทะเบียนได้ตนเองที่เว็ปไซต์  บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Rmutp Passport เมื่อลงทะเบียนเสร็จนักศึกษาจะได้รับ Username และ Password เพื่อนำไปใช้รับบริการเทคโนโลยีต่าง ๆ ข้างต้น ซึ่ง Username และ Password จัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญห้ามนำไปใช้ร่วมกับผู้อื่น